یادداشتی از مهندس اصغر اسدپور معاونت اسبق فنی و شهرسازی شهرداری آمل /عوامل موثر بر اعتماد شهروندان به مدیریت شهری
27 فروردين 1396 ، دیدگاه 0
عامل بعدی اثرگذاری اعتماد بر شهروندان، احترام مدیریت شهری به شهروندان است که از طریق اعتماد شهروندان به کارکنان مدیریت شهری و شهردار، بر اعتماد شهروندان نسبت به مدیریت شهری اثرگذار است

بسم الله الرحمن الرحیم

امروزه مقوله اعتماد به عنوان بخش مهمی از سرمایه اجتماعی در تمامی حوزه های مدیریت مورد توجه قرار گرفته است.اعتماد به صورت متغیرهای وابسته، مداخله گر،و مستقل در مدیریت نقش بسزائی را ایفاء میکند.

اعتماد شهروندان به مدیریت شهری بعنوان مؤلفهای وابسته مطرح میگردد،رویکردجدید به مسائل شهروندان و فضاهای شهری،دارای اشتراکات گسترده ای با سایر علوم مانند مدیریت دولتی، جامعه شناسی،شهرسازی و ... می باشد در این زمینه اصل اساسی در مدیریت شهری و به طبع آن نهاد قانون گذاری شهری یا همان پارلمان محلی ) شورای اسلامی شهر( میزان اعتمادشهروندان به مدیریت شهری خواهد بود.

اعتماد را می توان به سه دسته: اعتماد به فرد،اعتماد به گروه و اعتماد به سازمان تقسیم بندی نمود.

این سه دسته اعتماد دارای رابطه تنگاتنگی با یکدیگر می باشند.

اعتماد ما به یک سازمان می تواند از اعتماد ما به فرد یا افراد شاغل در آن سازمان تأثیر پذیرد و همچنین اعتماد ما به یک فردمی تواند به دلیل اعتماد ما به سازمانی باشد که فرد در آن مشغول به کار است.

اعتماد به فرد یا سازمان از طریق وظایف و موقعیتهائیکه افراد در سازمان دارند و نقشهائیکه در سازمان ایفا می کنند به هم مرتبط می شوند.

در مقوله مدیریت شهری، عوامل اعتماد شهروندان نسبت به مدیریت شهری در سه ویژگی بیان می شود.

الف(ویژگی های اعتماد شونده )مدیریت شهری( :

-1 پاسخگویی در برابر شهروندان

-2 صداقت-

3 -وفای به عهد                         

-4 درستکاری

5  -رفتار توأم با احترام با شهروندان

6-توانایی انجام وظایف

7-همسوئی بانیازهای جامعه

8-تبعیت از استانداردهای اخلاقی

9- شفافیت اطلاعات

ب ( ویژگیهای اعتماد کننده ) شهروند (:

-1 تجارب حاصله در برخورد مستقیم با شهرداری

-2 سطح تحصیلات

 3-ریسک پذیری شهروندان

ج( برآیند دو ویژگی قبلی با عنوان اعتماد به مدیریت شهری:

-1 اعتماد به مدیریت شهری در موضوع خدمات شهری

-2 اعتماد به مدیریت شهری در موضوع نحوه هزینه کرد درآمدهای شهرداری

-3 اعتماد به مدیریت شهری در موضوع حمل و نقل و ترافیک

-4  اعتماد به شهردار

5-اعتماد به شورای اسلامی شهر

6- اعتماد به کارکنان مدیریت شهری و...

فلذا به نظر می رسد تاکید بر ادارک شهروندان نسبت به مدیریت شهری برای افزایش میزان اعتماد ،دارای اهمیت ویژهای می باشد.

در این خصوص به مدیریت شهری پیشنهاد می گردد تا بیشترین تلاش و همّ خویش را برای افزایش این مولفه بکار گیرند.

از میان عوامل موثر بر ویژگیهای اعتماد شونده) مدیریت شهری( ؛ ] توانائی انجام وظایف [ ، مهمترین مولفه ای است که مدیریت شهری برای افزایش اعتماد شهروندان به خود، علاوه بر افزایش تواناییهایش در انجام امور بر ایجاد این ذهنیت )اعتماد( در شهروندان نیز کوشا باشد.

عامل بعدی اثرگذاری اعتماد بر شهروندان، احترام مدیریت شهری به شهروندان است که از طریق اعتماد شهروندان به کارکنان مدیریت شهری و شهردار، بر اعتماد شهروندان نسبت به مدیریت شهری اثرگذار است. بنابراین با ادراک شهروندان نسبت به این مولفهی مدیریت شهری که وابسته به کارکنان و شهردار می باشد، با افزایش توأم با احترام این دو بخش، میزان اعتماد شهروندان افزایش خواهد یافت. اولویت مهم بعدی که بایستی توسط مدیریت شهری مورد توجه قرار گیرد،میزان تطبیق اهداف شهرداری باخواسته های شهروندان، پاسخگویی و رعایت اخلاق است که در صورت توجه مدیریت شهری بدان موجب افزایش اعتماد شهروندان خواهد شد.

اصغر اسدپور

معاونت اسبق فنی و شهرسازی شهرداری آمل__

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0